POĎAKOVANIE


Arcidiecézna charita Košice ďakuje Mestu Prešov za poskytnutie dotácie vo výške 647€ na pokrytie časti nákladov súvisiacich s organizovaním aktivít pre klientov s trvalým pobytom v meste Prešov v rámci činností Denného stacionára na Okružnej ulici 36 v období máj-december 2018.

 

 

  

 

Kalendár

Photo album