Aktívne

23
mar
2015

Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"

Implementačná agentúra pre Zamestnanosť a sociálnu inklúziu začala dňa 15. januára 2014 realizovať národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

Cieľom tohto NP POS  je  implementácia opatrovateľskej služby, čo konkrétne pre tento projekt znamená vytvorenie nových pracovných miest opatrovateľkám a rozšírenie poskytovania opatrovateľských služieb aj do regiónov, kde bola dostupnosť sociálnych služieb takmer nulová.  

S misijnou prácou zvýšiť sebadôveru MRK v Lipanoch

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia a záujmu MRK v Lipanoch pomocou misijnej práce formou  vzdelania a výchovy, klásť dôraz na zmysluplný život a prehodnocovania hodnôt. Osvojením si nového pohľadu na zmysel života formovať vzťah k viere, vzdelaniu a práci.

Národný projekt Komunitné centrá

Arcidiecézna charita Košice sa zapojila do projektu pod názvom : Národný projekt Komunitné centrá (ďalej NP KC), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavný cieľ projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce

v komunitných centrách. Viac informácii o projekte sa dozviete na stránke 

http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra

 

Kalendár

Photo album

Video