Zber potrebných vecí

Arcidiecézna charita Košice zabezpečuje nevyhnutné ošatenie, obuv a iné veci tým, ktorí to potrebujú na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Ak máte aj vy veci naviac, môžete ich priniesť a tak spolu s nami pomáhať núdznym.

Požičiavanie pomôcok

Cieľ: riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku osoby.

Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Spôsob poskytovania služby: na určitý čas najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.), z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky, dohodnutý v zmluve.

Farské charity

Cieľom ADCH Košice je rozvíjať a rozširovať charitatívno-sociálne služby na základe profesionálnej práce i za pomoci dobrovoľnej a dobročinnej služby dobrovoľníkov. Jednou z možností dobrovoľníckej práce sú farské charity. Činnosť farských charít je orientovaná prevažne na starostlivosť o prestárlych a zdravotne postihnutých občanov odkázaných na pomoc inej osoby, zbierky šatstva pre potreby miestnych núdznych a pre potreby ADCH.

Kalendár