Zber potrebných vecí

Arcidiecézna charita Košice zabezpečuje nevyhnutné ošatenie, obuv a iné veci tým, ktorí to potrebujú na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Ak máte aj vy veci naviac, môžete ich priniesť a tak spolu s nami pomáhať núdznym.

Jedáleň

Ide o inú formu sociálnej služby podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba (ďalej len „osoba“) nachádza, zaradenú do podporných služieb poskytovaných Arcidiecézou charitou Košice. Cieľ: riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku osoby.

Požičiavanie pomôcok

Cieľ: riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku osoby.

Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Spôsob poskytovania služby: na určitý čas najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.), z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky, dohodnutý v zmluve.

Farské charity

Cieľom ADCH Košice je rozvíjať a rozširovať charitatívno-sociálne služby na základe profesionálnej práce i za pomoci dobrovoľnej a dobročinnej služby dobrovoľníkov. Jednou z možností dobrovoľníckej práce sú farské charity. Činnosť farských charít je orientovaná prevažne na starostlivosť o prestárlych a zdravotne postihnutých občanov odkázaných na pomoc inej osoby, zbierky šatstva pre potreby miestnych núdznych a pre potreby ADCH.

Nota Bene a Cesta

Predaj pouličných časopisov dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Predajcami sú ľudia žijúci na ulici alebo v útulkoch, alebo ľudia, ktorým hrozí, že prídu o strechu nad hlavou z finančných dôvodov. Predaj časopisu im pomáha preklenúť ťažkú životnú situáciu a postaviť sa na vlastné nohy. Časopis poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí, ktorí majú malú možnosť zamestnať sa, čím zároveň funguje ako prevencia kriminality.

 

Kalendár