Špecializované sociálne poradenstvo

Arcidiecézna charita Košice (ďalej len „ADCH“) poskytuje odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo (ďalej len „ŠSP“) v zmysle § 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na základe udelenej akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Rómske komunitné centrum

Cieľom Rómskeho komunitného centra (RKC) je komplexné riešenie problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti a to prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností i jednorázových aktivít. Z pravidelne sa opakujúcich aktivít je to v oblasti predškolskej výchovy starostlivosť o deti vo veku 3 – 6 rokov zameraná na matematiku, jazykovú, výtvarnú, telesnú a hudobnú výchovu, hygienické návyky. Ďalej voľnočasové aktivity pre deti vo veku 6 – 15 rokov ( hry rozvíjajúce slovnú zásobu, maľovanie, nácvik piesní, tanec, hygienické návyky), príprava desiaty pre deti navštevujúce RKC, kurz varenia a šitia, dielňa remeselných zručností, burza šatstva, katechéza detí i dospelých, Klub rómskej kultúry, 0. ročník základnej školy podľa osnov ZŠ Komenského 12, Lipany a poradenstvo (zamerané na pracovno – právne otázky, evidenciu na ÚPSVR, dávky v hmotnej núdzi, hľadanie zamestnania, korešpondenciu, výchovnú činnosť).

Charitatívno-sociálne centrá

Ich klientelu tvoria ľudia bez prístrešia - bezdomovci, ďalší neprispôsobiví - predovšetkým rómovia, ľudia vo výkone trestu a po prepustení z výkonu trestu, mnohodetné a neúplné rodiny.

Kalendár