Zaradené do: Ambulantné

Špecializované sociálne poradenstvo

Arcidiecézna charita Košice (ďalej len „ADCH“) poskytuje odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo (ďalej len „ŠSP“) v zmysle § 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na základe udelenej akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Kalendár