Zaradené do: Iné služby

Požičiavanie pomôcok

Cieľ: riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku osoby.

Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Spôsob poskytovania služby: na určitý čas najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.), z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky, dohodnutý v zmluve.

Kalendár